KARA Energy Systems

Për qfarë lloj klientele janë produktete KARA?

Boileret industrial KARA janë veçanërisht  të përshtatshëm për kompanitë nga sektori i bujqësise dhe sektori i perpunimit te ushqimit që kanë në dispozicion ose procesojne vëllime të mira te ‘mbeturinave’bujqësore. Me ndihmën e teknologjisë KARA, këto resurse mund të shndërrohen në energji të dobishme si avulli, uji i ngrohtë ose energjia elektrike.

Ndërmarrjet e lëndës dhe procesimit te drurit mund gjithashtu të përdorin mbetjet e drurit nga qëllimet e tyre. Kompanite tjera, te cilat mund te përfitojne nga bojlerët e biomasës janë hotelet, serrat, komunat dhe ndërmarrjet e ngorhjes qëndrore të cilat mund te zëvendësojne bojlerët ekzistues të karburantit fosil me boileret e biomasës, të reduktojnë ndikimin e tyre në mjedis duke kursyer në kosto.

Karakteristiat kryesore të boilereve të biomases KARA

KARA siguron kontroll të plotë mbi procesin e djegies –që do të thotë sa më pak grimca të padjegura aq më pak mbetje. Një mënyre për të arritur këtë është të kemi nje furrë ecila është më e gjatë në krahasim me mesataren e industrisë që lejon të gjenerohen më shumë energji nga procesi i djegies. Përveq kësaj,filtrimi i grimcave të shkarkimit bëhet sipas te gjitha kërkesave ligjore duke përdorur teknologjine multi ciklone, nëse është e nevojshme në kombinim me Filtrat Kompakt Elektrostatik.

Na pvesni rreth informacionit specifik për filtrimin!

105_0529-jpg
Filter kompakt elektrostatik me reduktim të mundshëm të pluhurit nën 10mg/Nm3

Kohëzgjatja e boilerave të biomasës së ngurtë është-me mirëmbajtjen eduhur –me se 20 vjet.Bojleret KARA mund të projektohen per t’u marrë me te dyja burimet  drurit apo kashtës, duke ndërtuar në dekada dizajne dhe përvoje operative,shpesh në mjedise industriale të qëndrueshme. Gama e kapacitetit që mbulon KARA varion midis 350 kilowatt dhe 15,000 kilowatt. Bojleret KARA gjithashtu mund të mirren me një gamë të madhe të lagështisë, në mes të 20-60% gjithashtu te sigurojnë efikasitet të lartë. Llojet dhe cilesitë e ndryeshme të karburantit te biomasave mund te përzihen.

Ju lutem na konsultoni për opsionet!

 

Djegia e biomasës  dhe  qëndueshmeria

5-rauchgas-reinigung3
KARA Sistemi i kanaleve

Të shkarkimit të gazit Djegia e drurit ne kushte optimale është një zgjidhje klimatike neutrale ,sepse karburantet e biomasës,nga burimet e drurit apo nga mbetjet bujqësore konsiderohen të rinovueshme.

Bojleret KARA janë të dizajnuar ne përputhshmëri të plotë me limitet aktuale te sharkimit të mjedisit për pluhurin PM2,5 PM10), NOx, CO2, CO. Produktet KARA tani mund të pregatiten për të përmbushur kërkesa me strikte, në pritje të kërkesave te EU 2020 për Eko dizajn dhe limitet e emetimit. Kara është e specializuar për dhënien e zgjidhjeve të filtrimit dhe pastrimit të gypave(oxhaqeve). Ne gjithashtu sigurojmë kontrollë të plote mbi procesin e djegies.

Për më tepër shiqo broshurën ‘ "Everything about combustion" ('gjithcka rreth djegies’).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
KARA kontejner me dysheme lëvizëse

Elemente mbështetese

KARA prodhon të gjitha pajisjet për një sistem të plotë të djegies, ku bojlerët dhe furrat janë elementët më të rëndësishëm. KARA gjithashtu ofron në portofolin e sajë elemente mbështetëse për sistemin e djegies së biomasës si: mundësitë e magazinimit dhe tharjes,  sistemet e transportit dhe transportuesit, impiantet e pastrimit të gazrave, të zjarrit dhe grirësit.

Na pvesni për detajet!