Новини

Джададжи стана член на  Коалиция за климата България

Октомври 2017

Коалиция за климата

 

Джададжи бе приета  в списъка на организациите на Българската климатична коалиция (http://climatebg.org/about/members/ ). Организацията е създадена по инициатива на Българското представителство на WWF (World Wildlife Fund).

Наред с много НПО има редица български фирми, които са включени в списъка на членовете и които демонстрират, че допринасят не само за укрепването на мрежата на организациите, свързани с климата, но също така са демонстрирали, че са в състояние да предоставят смислени, практически решения за борба с изменението на климата, за предотвратяване на по-нататъшни промени в климата (смекчаване), или за справяне с неблагоприятните ефекти от изменението на климата (адаптация).

Присъединяването към коалицията е в съответствие с основната цел на компанията "Джададжи" да допринесе за намаляване и предотвратяване на изменението на климата чрез насърчаване на чисти енергийни решения. Джададжи осигурява това от повече от 10 години под формата на  консултантски услуги, продажби и услуги по разработване на проекти и е допринесла за редица проекти, демонстриращи използването на чиста енергия, както в България, така и в по-широкия Балкански регион.

Джададжи ще се ангажира с коалицията, като публикува конкретни резултати от своята дейност при участие във форуми и в проектни и / или междуправителствени работни групи и граждански съвети, споделяйки резултати в нашите "Новини" на уебсайта (www.djadadji.com ) или Facebook страница https://www.facebook.com/djadadji/?fref=ts

Джададжи приветства и е отворена за сътрудничество по различни проекти, свързани с използването на чиста енергия (възобновяема енергия, енергийна ефективност). Свържете се с нас на + 359 (0) 2 4925550 и на e-mail info@djadadji.com

 

 

Актуализирани  преференциални тарифи на електрическата енергия от биомаса за 2017

Юли 2017

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия  от биомаса от дървесина– 348,28 лв./MWh.

Електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия растителни субстанции– 449,99 лв./MWh

Източник КЕВР

За подробна информация моля, не се колебайте да се свържете с нас!